天成标语网-收集整理生活工作中的标语大全

天成标语网-收集整理生活工作中的标语大全

弟子规圣人训全文朗诵带拼音【408句精选】

59

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

1、fēishèngshūbǐngwùshì

2、jǐbúyùjísùyǐ

3、过能改,归于无。

4、jiànrénèjínèixǐng

5、倘不问,即为偷。

6、wùjījùwùyáobì

7、qīnzēngwǒ,xiàofāngxián。

8、事死者,如事生。

9、shēnyǒushāng,yíqīnyōu。

10、在这方面,汉代的韩伯愈堪称孝子典范。

11、唯德学,唯才艺。

12、亲所恶,谨为去。

13、苟轻诺,进退错。

14、字不敬,心先病。

15、guòyóudàibǎibùyú

16、qīnsuǒwùjǐnwèiqù

17、己不欲,即速已。

18、天同覆,地同载。

19、wènqǐduìshìwùyí

20、fùmǔhū,yìngwùhuǎn。

21、将上堂,声必扬。

22、yányǔrěnfènzìmǐn

23、shǒuxiàotì,cìjǐnxìn。

24、弟子规全文带拼音:

25、不如人,当自砺。

26、丧三年,常悲咽。

27、心眼口,信皆要。

28、bǐshuōchángcǐshuōduǎn

29、yánbúhuìsèbúmèi

30、弟子规总 叙弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信泛爱众 而亲仁 有余力 则学文入则孝父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒父母教 须敬听 父母责 须顺承冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定出必告 反必面 居有常 业无变事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤亲所好 力为具 亲所恶 谨为去身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生出则弟兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯或饮食 或坐走 长者先 幼者后长呼人 即代叫 人不在 己即到称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立骑下马 乘下车 过犹待 百步余长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐尊长前 声要低 低不闻 却非宜进必趋 退必迟 问起对 视勿移事诸父 如事父 事诸兄 如事兄谨朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽衣贵洁 不贵华 上循分 下称家对饮食 勿拣择 食适可 勿过则年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱执虚器 如执盈 入虚室 如有人事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问将入门 问孰存 将上堂 声必扬人问谁 对以名 吾与我 不分明用人物 须明求 倘不问 即为偷借人物 及时还 后有急 借不难信凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉话说多 不如少 惟其是 勿佞巧奸巧语 秽污词 市井气 切戒之见未真 勿轻言 知未的 勿轻传事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊彼说长 此说短 不关己 莫闲管见人善 即思齐 纵去远 以渐跻见人恶 即内省 有则改 无加警唯德学 唯才艺 不如人 当自砺若衣服 若饮食 不如人 勿生戚闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲无心非 名为错 有心非 名为恶过能改 归于无 倘掩饰 增一辜泛爱众凡是人 皆须爱 天同覆 地同载行高者 名自高 人所重 非貌高才大者 望自大 人所服 非言大己有能 勿自私 人所能 勿轻訾勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰人有短 切莫揭 人有私 切莫说道人善 即是善 人知之 愈思勉扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作善相劝 德皆建 过不规 道两亏凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少将加人 先问己 己不欲 即速已恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽势服人 心不然 理服人 方无言亲仁同是人 类不齐 流俗众 仁者希果仁者 人多畏 言不讳 色不媚能亲仁 无限好 德日进 过日少不亲仁 无限害 小人进 百事坏余力学文不力行 但学文 长浮华 成何人但力行 不学文 任己见 昧理真读书法 有三到 心眼口 信皆要方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通心有疑 随札记 就人问 求确义房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正墨磨偏 心不端 字不敬 心先病列典籍 有定处 读看毕 还原处虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

31、长者先,幼者后。

32、市井气,切戒之。

33、zhǎngzhělìyòuwùzuò

34、cáidàzhěwàngzìdà

35、谏不入,悦复谏。

36、任己见,昧理真。

37、wúxīnfēimíngwéicuò

38、yángrénèjìshìè

39、事虽小,勿擅为。

40、jūyǒucháng,yèwúbiàn。

41、zūnzhǎngqiánshēngyàodī

42、shìfēiyíwùqīngnuò

43、兄道友,弟道恭。

44、qīnyǒuguòjiànshǐgēng

45、rénsuǒzhòngfēimàogāo

46、言语忍,忿自泯。

47、jūyǒuchángyèwúbiàn

48、亲有疾,药先尝。

49、勿箕踞,勿摇髀。

50、chénbìguànjiānshùkǒu

51、dàorénshànjíshìshàn

52、居处变,酒肉绝。

53、dìzǐguī,shèngrénxùn。

54、rénbùxiánwùshìjiǎo

55、或饮食,或坐走。

56、不如人,勿生戚。

57、冠必正,纽必结。

58、人知之,愈思勉。

59、wùsuīxiǎo,wùsīcáng。

60、zhǎngzhězuòmìngnǎizuò

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

61、fùmǔjiào,xūjìngtīng。

62、行高者,名自高。

63、yīguìjiébúguìhuá

64、不关己,莫闲管。

65、jūchùbiànjiǔròujué

66、人有短,切莫揭。

67、尊长前,声要低。

68、jízhīshènhuòqiězuò

69、见人恶,即内省。

70、对于古代的封建统治阶级来说,“孝”文化与“信”文化是其巩固政权的良好工具。因为推广“孝”文化,教化风气,有利于促进家庭和谐,使得人人守孝忠君,进而维护社会的稳定。譬如汉武帝刘彻提倡“以孝治国”,其目的主要还是为施行自己“罢黜百家,独尊儒术”的思想方略服务的。

71、事诸兄,如事兄。

72、ēnyùbàoyuànyùwàng

73、身有伤,贻亲忧。

74、fùmǔjiàoxūjìngtīng

75、zhǎngwúyántuìgōnglì

76、fànàizhòng,érqīnrén。

77、己有能,勿自私。

78、wùsuīxiǎowùsīcáng

79、rènjǐjiànmèilǐzhēn

80、闻过怒,闻誉乐。

81、与宜多,取宜少。

82、yòngrénwùxūmíngqiú

83、déyǒushāngyíqīnxiū

84、háoqìsuítàwúyuàn

85、shìfúrénxīnbùrán

86、抱怨短,报恩长。

87、fándàozìzhòngqiěshū

88、shíshìkěwùguòzé

89、zìbújìngxīnxiānbìng

90、guònénggǎiguīyúwú

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

91、势服人,心不然。

92、问起对,视勿移。

93、zhāoqǐzǎoyèmiánchí

94、后有急,借不难。

95、《孟子·万章上》中说:“孝之至,莫大于尊亲。”意思是儿女孝顺至极,莫过于对自己的父母亲人尊敬奉养。这句话跟“子游问孝”的典故有着异曲同工之妙。据《论语·为政篇》记载,孔子的学生子游问孔子:“什么是孝?”孔子答道:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”孔子的回答很有些义愤填膺的味道,他说如今所说的孝,指的是能够对父母做到奉养,但是我们对狗与马这样的动物同样也能做到奉养,所以,如果我们对待父母没有做到奉养的同时还报以尊敬,那奉养他们与奉养动物之间有什么区别呢?因此,对于父母,我们要孝,更要敬。

96、就人问,求确义。

97、有缺坏,就补之。

98、wùzìbàowùzìqì

99、xīnyǒuyísuízhájì

100、方读此,勿慕彼。

101、但力行,不学文。

102、上循分,下称家。

103、yǔyíduōqǔyíshǎo

104、勿畏难,勿轻略。

105、若还有余遐,更应努力的学习礼、乐、射、御、书、术等六艺,各种经典,以及其他有益的学问。

106、有则改,无加警。

107、bùrúréndāngzìlì

108、出必告,反必面。

109、才大者,望自大。

110、rénwènshuíduìyǐmíng

111、xiǎorénjìnbǎishìhuài

112、晨则省,昏则定。

113、无心非,名为错。

114、事非宜,勿轻诺。

115、dúshūfǎyǒusāndào

116、shìsǐzhěrúshìshēng

117、理服人,方无言。

118、rényǒusīqièmòshuō

119、亲所好,力为具。

120、lǎoyìzhìxīcǐshí

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

121、kuānzhuǎnwānwùchùléng

122、号泣随,挞无怨。

123、宽为限,紧用功。

124、心有疑,随札记。

125、恩欲报,怨欲忘。

126、bùcōngrónglìduānzhèng

127、人问谁,对以名。

128、食适可,勿过则。

129、yíwúsèróuwúshēng

130、几案洁,笔砚正。

131、zhòuyèshìbùlíchuáng

132、入虚室,如有人。

133、亲憎我,孝方贤。

134、yǒuxīnfēimíngwéiè

135、孝敬父母不在比上。尽孝不能盲目攀比,做面子工程以沽名钓誉的行为同样不可取。真正的孝敬要做到持之以恒地在日常生活中关爱父母。正如韩非子所说:“家贫则富之,父苦则乐之。”意思是若是家里穷的话就努力赚钱让家境富裕起来,免除父母的生活之忧;若是父母不开心的话就想办法令他们开怀,不让父母整日愁眉紧锁。这样满足父母切实需求的孩子才能算是贤能的孝子,即真正地“解其忧”才算“孝”。

136、yǒuyúlìzéxuéwén

137、chénzéxǐnghūnzédìng

138、步从容,立端正。

139、有心非,名为恶。

140、见人善,即思齐。

141、dúkànbìhuányuánchù

142、父母责,须顺承。

143、suīguìduāncíérkuān

144、wùwèinánwùqīnglüè

145、墨磨偏,心不端。

146、房室清,墙壁净。

147、wàyǔlǚjùjǐnqiè

148、若衣服,若饮食。

149、dérìjìnguòrìshǎo

150、jiànrénshànjísīqí

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

151、gǒushànwéizǐdàokuī

152、lùyùzhǎngjíqūyī

153、guòbùguīdàoliǎngkuī

154、lièdiǎnjíyǒudìngchù

155、zhíliàngshìjiànxiāngqīn

156、jiāngshàngtángshēngbìyáng

157、话说多,不如少。

158、shàngxúnfènxiàchènjiā

159、德日进,过日少。

160、shànxiāngquàndéjiējiàn

161、fùmǔhūyìngwùhuǎn

162、guǒrénzhěrénduōwèi

163、道人善,即是善。

164、wùjiànyùwùbǒyǐ

165、【解读】

166、父母命,行勿懒。

167、晨必盥,兼漱口。

168、宽转弯,勿触棱。

169、勿急疾,勿模糊。

170、执虚器,如执盈。

171、苟私藏,亲心伤。

172、dōngzéwēn,xiàzéqìng。

173、zhíxūqìrúzhíyíng

174、用人物,须明求。

175、事勿忙,忙多错。

176、gǒuqīngnuòjìntuìcuò

177、倘掩饰,增一辜。

178、凡取与,贵分晓。

179、对尊长,勿见能。

180、“弟子规,圣人训”意思是《弟子规》这本书是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

181、过不规,道两亏。

182、xìnggāozhěmíngzìgāo

183、康熙年间,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对传统思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。

184、jiāngjiārénxiānwènjǐ

185、bùrúrénwùshēngqī

186、fùmǔzéxūshùnchéng

187、gǒusīcáng,qīnxīnshāng。

188、hòuyǒujíjièbùnán

189、fùmǔmìng,xíngwùlǎn。

190、如果做了还有余遐,更应努力的学习礼、乐、射、御、书、术等六艺,各种经典,以及其他有益的学问。

191、kuānwéixiànjǐnyònggōng

192、意思是:《弟子规》这本书是学童们的生活规范,是依据至圣先师孔子的教诲编成的。首先在日常生活中做到孝敬父母,友爱兄弟姐妹。其次一切言行中,要谨慎、讲信用。和大众交往时平等仁和,时常亲近有仁德的人。以上这些事是学习的根本,非做不可。

193、shìsuīxiǎo,wùshànwéi。

194、cáiwùqīngyuànhéshēng

195、zòngqùyuǎnyǐjiànjī

196、扬人恶,即是恶。

197、知未的,勿轻传。

198、wùchǎnfùwùjiāopín

199、工夫到,滞塞通。

200、duìzūnzhǎngwùxiànnéng

201、行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1080个字。康熙年间,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对传统思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。扩展资料:《弟子规》原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年间的一个秀才。以学文”为中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物与学习上应当恪守的守则规范。后来贾存仁将其修订改编并改名为《弟子规》。

202、yǐnjiǔzuìzuìwéichǒu

203、wùyàngùwùxǐxīn

204、列典籍,有定处。

205、xiōngdìmùxiàozàizhōng

206、果仁者,人多畏。

207、xīnyǎnkǒuxìnjiēyào

208、fánqǔyǔguìfēnxiǎo

209、路遇长,疾趋揖。

210、待婢仆,身贵端。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

211、bùqīnrénwúxiànhài

212、此未终,彼勿起。

213、饮酒醉,最为丑。

214、wényùkǒngwénguòxīn

215、有一次,韩伯愈的母亲因为韩伯愈犯了错,便挥着拄棍要对他施行家法,韩伯愈毫无二话地当即跪在地上任由母亲笞打自己的背部,只是打着打着,韩伯愈便哭了起来。母亲纳闷地问:“以前每次打你,你都绝不会哭,这次怎么才打几下你就哭哭啼啼的?”韩伯愈伤心地说:“因为我能感觉到以前母亲您打在我背上的拄棍很有力,但现在您打在我背上,我都感觉不到疼痛了,想来是因为母亲您年老力衰的缘故,所以我觉得十分难过。”韩伯愈对母亲的“孝”在这体察入微的细心中展现得淋漓尽致。

216、qíxiàmǎchéngxiàjū

217、zhǎngfúhuáchénghérén

218、弟子规,圣人训。

219、能亲仁,无限好。

220、事诸父,如事父。

221、huàshuōduōbùrúshǎo

222、邪僻事,绝勿问。

223、fànàizhòngérqīnrén

224、疾之甚,祸且作。

225、shìsuīxiǎowùshànwéi

226、读书法,有三到。

227、长无言,退恭立。

228、不亲仁,无限害。

229、shǒuxiàotìcìjǐnxìn

230、蔽聪明,坏心志。

231、bùguānjǐmòxiánguǎn

232、凡出言,信为先。

233、“弟子规,圣人训”意思是《弟子规》这本书是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。《弟子规》是清代教育家李毓秀所作的三言韵文。采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1080个字。康熙年间,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对传统思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。

234、wéidéxuéwéicáiyì

235、rùxūshìrúyǒurén

236、长者坐,命乃坐。

237、wúyǔwǒbùfēnmíng

238、rényǒuduǎnqièmòjiē

239、圣与贤,可驯致

240、善相劝,德皆建。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

241、jiànwèizhēnwùqīngyán

242、勿谄富,勿骄贫。

243、亲爱我,孝何难。

244、见未真,勿轻言。

245、长者立,幼勿坐。

246、同是人,类不齐。

247、有余力,则学文。

248、长呼人,即代叫。

249、fāngdúcǐwùmùbǐ

250、进必趋,退必迟。

251、déyǒushāng,yíqīnxiū。

252、tǎngyǎnshìzēngyìgū

253、chūbìgào,fǎnbìmiàn。

254、qīnàiwǒ,xiàohénán。

255、“弟子规,圣人训”意思是《弟子规》这本书是依据至圣先师孔子的教诲而编成的生活规范。《弟子规》是清代教育家李毓秀所作的三言韵文。采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。

256、泛爱众,而亲仁。

257、jìnbìqūtuìbìchí

258、jǐyǒunéngwùzìsī

259、gǒushànwéi,zǐdàokuī。

260、长浮华,成何人。

261、人所能,勿轻訾。

262、huòyǐnshíhuòzuòzǒu

263、gǒusīcángqīnxīnshāng

264、bìcōngmínghuàixīnzhì

265、shēnyǒushāngyíqīnyōu

266、shìzhūxiōngrúshìxiōng

267、rénbùānwùhuàrǎo

268、wéiqíshìwùnìngqiǎo

269、[清朝]李毓秀

270、néngqīnrénwúxiànhǎo

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

271、huǎnjiēliánwùyǒushēng

272、言不讳,色不媚。

273、mòmópiānxīnbùduān

274、búlìxíngdànxuéwén

275、衣贵洁,不贵华。

276、niánfāngshàowùyǐnjiǔ

277、揖深圆,拜恭敬。

278、chénzéxǐng,hūnzédìng。

279、sǔnyǒuláiyìyǒuquè

280、fánshìrénjiēxūài

281、qīnsuǒhàolìwèijù

282、物虽小,勿私藏。

283、凡道字,重且舒。

284、损友来,益友却。

285、shìzhūfùrúshìfù

286、dànlìxíngbùxuéwén

287、yǒuquēhuàijiùbǔzhī

288、suīyǒujíjuànshùqí

289、guānbìzhèngniǔbìjié

290、jiùrénwènqiúquèyì

291、fùmǔzé,xūshùnchéng。

292、称尊长,勿呼名。

293、rénzhīzhīyùsīmiǎn

294、怡吾色,柔吾声。

295、dàibìpúshēnguìduān

296、duìyǐnshíwùjiǎnzé

297、流俗众,仁者希。

298、liúsúzhòngrénzhěxī

299、纵去远,以渐跻。

300、缓揭帘,勿有声。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

301、首孝悌,次谨信。

302、jiāngrùménwènshúcún

303、当然,孝敬并非要“愚孝”,更不应生搬硬套地重演“二十四孝”。孝敬父母,也并不是要求孩子唯唯诺诺、毫无主见,而是要尊重父母的意见,同时与父母积极沟通,跟父母表达探讨自己的看法。至于该如何对待中国传统的“孝”文化,“取其精华,去其糟粕”的态度无疑是最可取的。

304、rényǒunéngwùqīngzǐ

305、chēngzūnzhǎngwùhūmíng

306、孝之至,莫大于尊亲

307、wénguònùwényùlè

308、过犹待,百步余。

309、不力行,但学文。

310、yǒuyúlì,zéxuéwén。

311、rénsuǒfúfēiyándà

312、父母呼,应勿缓。

313、tiāntóngfùdìtóngzài

314、gōngfūdàozhìsètōng

315、吾与我,不分明。

316、zhǎnghūrénjídàijiào

317、昼夜侍,不离床。

318、yīshēnyuánbàigōngjìng

319、读看毕,还原处。

320、斗闹场,绝勿近。

321、dìzǐguīshèngrénxùn

322、奸巧语,秽污词。

323、zhīwèidìwùqīngchuán

324、惟其是,勿佞巧。

325、qīnsuǒwù,jǐnwèiqù。

326、dōngzéwēnxiàzéqìng

327、小人进,百事坏。

328、勿践阈,勿跛倚。

329、dòunàochǎngjuéwùjìn

330、骑下马,乘下车。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

331、bàoyuànduǎnbàoēncháng

332、人所重,非貌高。

333、亲有过,谏使更。

334、袜与履,俱紧切。

335、居有常,业无变。

336、父母教,须敬听。

337、不过,无论是在法制建设还是在思想道德建设方面,国家都对“孝”进行了倡导与鼓励,例如新修订的《老年人权益保障法》将“常回家看看”写入法律条文,要求儿女多陪伴、孝顺老人;社会主义道德建设的“家庭美德”建设方面,号召建立父慈子孝、兄友弟恭的和谐家庭等。这些都体现了我们在推崇孝道上的不懈努力。

338、rénbùzàijǐjídào

339、dībùwénquèfēiyí

340、非圣书,屏勿视。

341、原文:弟子规圣人训首孝悌次谨信泛爱众而亲仁有余力则学文解说:至乐莫如读书,至要莫如教子。《弟子规》这本书是学童们的生活规范,他是依据至圣先师孔子的教诲编成的。首先,在日常生活中要做到孝敬父母,友爱兄弟姐妹,其次一切言行中,要谨慎,要讲信用;和大众交往时要平等仁和,要时常亲近有仁德的人,向他学习。以上这些事是学习的根本,非做不可。

342、置冠服,有定位。

343、借人物,及时还。

344、年方少,勿饮酒。

345、wùluàndùnzhìwūhuì

346、biànniàohuízhéjìngshǒu

347、qīnàiwǒxiàohénán

348、凡是人,皆须爱。

349、fùmǔmìngxíngwùlǎn

350、ruòyīfúruòyǐnshí

351、朝起早,夜眠迟。

352、xiōngdàoyǒudìdàogōng

353、直谅士,渐相亲。

354、zhìguānfúyǒudìngwèi

355、孝敬父母不在嘴上,空喊口号的行为是不可取的。有些人喜欢在社交上转发一些祝福,比如,转发就能使父母长命百岁之类的文章,或是在父母生日的时候在社交上写生日祝福等。这些虽是源自于儿女的拳拳孝心,但是多数父母并不熟悉社交软件,因此这样的祝福父母基本是看不到的。行胜于言,与其花费时间在社交上编辑祝福还不如给父母打一个电话,或是买一份小礼物,直接对父母表达自己的关心,让父母第一时间感受到自己的点滴祝福与爱意。

356、人不闲,勿事搅。

357、sāngsānniánchángbēiyè

358、qīnsuǒhào,lìwèijù。

359、《弟子规》是清代教育家李毓秀所作的三言韵文。采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。全文共360句、1080个字。

360、tóngshìrénlèibùqí

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

361、而推广“信”文化,肃清秩序,则有利于加强道德建设,使得人人守信讲礼,进而推动社会的发展。譬如著名的历史典故“商鞅立木”,为了表现自己推行新法的决心与权威,商鞅巧妙地用一件守信的小事顺利地取信于民,为自己的变法道路奠定了强有力的群众基础。可见,“孝”文化与“信”文化能成为儒家思想的主要构成部分自有其必然的理由。

362、jiānqiǎoyǔhuìwūcí

363、便溺回,辄净手。

364、人所服,非言大。

365、诈与妄,奚可焉。

366、fángshìqīngqiángbìjìng

367、人不安,勿话扰。

368、彼说长,此说短。

369、冬则温,夏则凊。

370、fánchūyánxìnwéixiān

371、shìjǐngqìqièjièzhī

372、jīànjiébǐyànzhèng

373、cǐwèizhōngbǐwùqǐ

374、虽贵端,慈而宽。

375、丧尽礼,祭尽诚。

376、lǐfúrénfāngwúyán

377、jiànbúrùyuèfùjiàn

378、苟擅为,子道亏。

379、zhàyǔwàngxīkěyān

380、勿自暴,勿自弃。

381、sāngjìnlǐjìjìnchéng

382、德有伤,贻亲羞。

383、财物轻,怨何生。

384、将加人,先问己。

385、对饮食,勿拣择。

386、shèngyǔxiánkěxúnzhì

387、人有私,切莫说。

388、wùjíjíwùmóhu

389、xiépìshìjuéwùwèn

390、低不闻,却非宜。

弟子规圣人训全文朗诵带拼音

391、chūbìgàofǎnbìmiàn

392、勿厌故,勿喜新。

393、人不在,己即到。

394、将入门,问孰存。

395、兄弟睦,孝在中。

396、shìwùmángmángduōcuò

397、老易至,惜此时。

398、虽有急,卷束齐。

399、勿乱顿,致污秽。

400、zhǎngzhěxiānyòuzhěhòu

401、qīnzēngwǒxiàofāngxián

402、jièrénwùjíshíhuán

403、闻誉恐,闻过欣。

404、tǎngbùwènjíwéitōu

405、当今社会不少人感慨:树欲静而风不止,子欲养而亲不待。这种感慨越来越得到人们的共鸣,它背后反映的其实是我们整个社会群体对于当下社会现实的无奈。如今留守儿童、空巢老人、失独父母等群体虽然颇受关注,但其物质生活及精神层面依然存在问题。

406、yǒuzégǎiwújiājǐng

407、qīnyǒujíyàoxiāncháng

408、圣人训首孝悌次谨信翻译:孔子说:孝顺父母,友爱兄弟是第一位的,接下来要谨慎守信。